• สรุปผลการสำรวจโครงการสํารวจความตองการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อสวนสัตว์ประจําปี 2563 26/03/2021

 • แผนปฏิบัติการ ปี 2564 24/03/2021

 • ผลการดำเนินงานปี 2562 สตง.รับรองบัญชี 14/07/2020

 • ผลการดำเนินงานปี 2562 ก่อน สตง.รับรองบัญชี 14/07/2020

 • รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ (ตค. 62- มีค.63) 14/07/2020

 • กรอบระยะเวลาการประเมินการดำเนินงานของรัฐวิสากิจ2563 14/07/2020

 • (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ปี 63 14/07/2020

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปี 61 10/07/2019

 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานรายครึ่งปี 2562 28/06/2019

 • รายงานผู้เข้าชมไตรมาส 1-2 ประจำปี 2562 28/06/2019

 • รายงานบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ประจำบัญชี 2562 28/06/2019

 • รายงานบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ประจำบัญชี 2561 28/06/2019

 • แผนปฏิบัติการองค์การสวนสัตว์ พ.ศ.2562 (ฉบับสมบูรณ์) 28/06/2019

 • สรุปแผนงานโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระยะ ๒๐ ปี ( ๒๕๖๐-๒๕๗๙) 25/05/2018