• การกำหนดมาตราการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 28/04/2021

 • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 2564 16/04/2021

 • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 23/03/2021

 • รายงานไตรมาส 1 - 2 แผนป้องกันและปราบปรามฯ ประจำปี งบประมาณ 2564 23/03/2021

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ไตรมาส 3-4 ปี 2563 21/03/2021

 • กิจกรรมติดตามแผนปฏิบัติการยกระดับคะแนน ITA และการดำเนินงาน ของ ศปท. รัฐวิสาหกิจ ( ปปช. สคร. อสส.) 14/07/2020

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ไตรมาส 1-2 ปี 2563 14/07/2020

 • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 14/07/2020

 • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต 19/06/2020

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ไตรมาส 3-4 ปี 2562 26/02/2020

 • โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ประจำปี 2562 28/06/2019

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 27/06/2019

 • มาตรการป้องกันการรับสินบน 27/06/2019

 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 27/06/2019

 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 27/06/2019