• โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ประจำปี 2562 28/06/2019

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 27/06/2019

 • มาตรการป้องกันการรับสินบน 27/06/2019

 • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 27/06/2019

 • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ 27/06/2019

 • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 27/06/2019

 • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 27/06/2019

 • แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 25/06/2019

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมประจำปี 2562 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 61 – มี.ค. 62) 25/06/2019

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่องเจตจำนงในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ (ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562) 07/06/2019

 • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2562 (ฉบับภาษาอังกฤษ) 07/06/2019

 • ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต ประจำปี 2562 (ฉบับภาษาไทย) 07/06/2019

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามฯ ประจำปี 2561 ไตรมาส 3-4 (เม.ย.61 - ก.ย.61) 07/06/2019

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง ไตรมาส 1-2 ปี 2561 29/06/2018

 • แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ขององค์การสวนสัตว์ ประจำปี 2561 29/06/2018