• สัญญาจ้างผู้ดำเนินการจัดทำระบบบริหารจัดบริจาคอุปถัมภ์สัตว์ป่าออนไลน์ ส.54/64 30/09/2021

 • สัญญาจ้างดำเนินการโครงการจัดทำแผนสถาปัตยกรรมองค์กร ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ส..52/64 30/09/2021

 • สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System ประจำปี 2564 ส.47/64 30/09/2021

 • สัญญาจ้างดูแลระบบบริหารจัดการเว็บไซต์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ส.48/64 31/08/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา46/2564 สัญญาปรับปรุงภูมิทัศน์นกกระเรียน จังหวัดบุรีรัมย์มย์ 27/08/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 48.2564 สัญญาจ้างทำระบบการจัดการขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รสวนสัตว์ (ZooMS) 27/08/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญาเลขที่ 45/2564 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดำเนินการโครงการปรัปบรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 28/07/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 41/2564 ซื้อขายอาหารสัตว์ ปี 2564 08/07/2021

 • สัญญาเช่าวงจรสื่อสารและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบServer ภายในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (Co-Location+วงจรรองรับ IDC) ส.44/64 06/07/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญาที่ 42/2564 สัญญาจ้างประเมินทรัพย์สินสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ สวนสัตว์เชียงใหม่ 16/06/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 39/2564 สัญญารักษาบำรุงระบบจำหน่ายบัตร 10/06/2021

 • สัญญาซื้อขายสัตว์ 08/06/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 38/2564 สัญญาจ้างการวางแผนตัวชี้วัดองค์กร ปี 2564 04/06/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญาที่ 40/2564 สัญญาให้ดำเนินการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไอศกรีม เพื่อจำหน่ายภายในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี 01/06/2021

 • สัญญาจ้างบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 ส.39/64 12/05/2021