• องค์การสวนสัตว์ สัญญาเลขที่ 02/2564 สัญญาจ้างก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ สำหรับปลูกในพื้นที่โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 22/10/2020

 • สัญญาจ้างที่ปรึกษา เพื่อการศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจ รูปแบบและวิธีการบริหารสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 03/08/2020

 • สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำแบบท่อ HDPE ขนาด 16 น้ิว ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 18/2563 26/05/2020

 • สัญญาเลขที่ 36/2562 งานจ้างก่อสร้างสถานพยาบาลช้าง ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 13/04/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาที่ 11/2563 สะญญาปรับปรุงอาคารหลังเดิมเป็นสำนักงานชั่วคราว (คลอง6) 13/04/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาเลขที่ 13/2563 เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน 13/04/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาเลขที่ 3/2563 สัญญาจ้างกำจัดปลวกภายในอาคารสำนักงานของสำนักอนุรักษ์และวิจัยภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 24/01/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาเลขที่ 2/2563 สัญญาจ้างจัดทำระบบข้อมูลองค์การสวนสัตว์ Big Data ระยะที่ 1 24/01/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาเลขที่ 1/2563 สัญญาจ้างผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรงูเห่าไทยในองค์การสวนสัตว์ และสถานเสาวภา 24/01/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์แอฟริกาฯ 13/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาซื้อเครื่องเลเซอร์เพื่อการรักษาฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ฯ 12/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างก่อสร้างศูนย์เพาะขยายพันธุ์เสือลายเมฆฯ 12/06/2019