• รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไตรมาสที่ ๑-๔ 27/12/2017

 • รายงานสรุปผลการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจรายครึ่งปี ประจำปี ๒๕๖๐ 27/12/2017

 • จรรยาบรรณต่อผู้ใช้บริการต่อสิงแวดล้อมและสังคม 20/10/2017

 • แผนยุทธศาสตร์ อสส. ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 20/07/2017

 • แผนแม่บท อสส. 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 20/07/2017

 • แนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ.๒๐๒๕ 09/08/2016

 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) องค์การสวนสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 07/06/2016

 • การดำเนินงานตามนโยบายรัฐและแผนงานที่สำคัญ 05/04/2016

 • นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2558 20/10/2015

 • นโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร 20/10/2015

 • องค์การสวนสัตว์ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี ๒๕๕๖ 02/02/2013

 • รายงานสรุปการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าครั้งที่ ๓๓ 13/12/2012

 • พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497 15/02/1954
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
  แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ