• จรรยาบรรณต่อผู้ใช้บริการต่อสิงแวดล้อมและสังคม

 • รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์ประจำปี 2560

 • แผนแม่บท อสส. 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)

 • แผนยุทธศาสตร์ อสส. ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579

 • รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์ ปี 2559 - 2560

 • แนวทางการดำเนินงานของประเทศไทยที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ.๒๐๒๕

 • แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) องค์การสวนสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 • การดำเนินงานตามนโยบายรัฐและแผนงานที่สำคัญ

 • นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2558

 • นโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร

 • รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์ ปี 2557 - 2558

 • องค์การสวนสัตว์ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี ๒๕๕๖

 • รายงานสรุปการเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าครั้งที่ ๓๓

 • พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497
 • เว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
  แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ