• แนวทางตัดบัญชีสัตว์มีชีวิต 4/10/2564 04/10/2021

 • คู่มือมาตรฐานการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับหน่วยงานภายในประเทศ และหน่วยงานต่างประเทศ 12/06/2021

 • หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ย้ายสับเปลียน 23/03/2021

 • คู่มือ การเขียนหนังสือราชการและงานสารบรรณ 23/03/2021

 • คู่มือ เพชรจรัสแสง องค์การสวนสัตว์ ปี 64 23/03/2021

 • คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านสวัสดิการฯ 23/03/2021

 • คู่มือการประเมินสมรรถนะ และการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (1) 23/03/2021

 • ปฐมนิเทศ ประจำปี 2564 23/03/2021

 • ข้อบังคับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ.2563 21/03/2021

 • ระเบียบอสส. ว่าด้วยการจำหน่ายบัตรเข้าชมกิจการสวนสัตว์ เพื่อส่งเสริมการตลาด 2552 21/03/2021

 • แจ้งเวียนร่างสัญญา ตามระเบียบอสส. ว่าด้วยการดำเนินงานเชิงธุรกิจ 2561 21/03/2021

 • ระเบียบองค์การสวนสัตว์ ว่าด้วยการดำเนินงานเชิงธุรกิจ พ.ศ.2561 21/03/2021

 • ข้อบังคับอสส. ว่าด้วยค่ารับรอง พ.ศ.2556 21/03/2021

 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลังฯ พ.ศ.2562 21/03/2021

 • ระเบียบองค์การสวนสัตว์ ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2560 21/03/2021