• เล่มขาวคาดแดงปี 2565 หลังปรับลดจาก กมธ. 02/08/2021

 • ใบจัดสรรงบประมาณ 2564 ครั้งที่3 08/04/2021

 • ใบจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2563 27/01/2021

 • ขาวคาดแดง 2564 27/01/2021

 • ใบจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 27/01/2021

 • ใบจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 27/01/2021

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณรัฐบาล+องค์การ ปี 2564 27/01/2021

 • แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1) 27/01/2021

 • รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 14/07/2020

 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 14/07/2020

 • ใบจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 19/12/2019

 • เล่มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน 19/12/2019

 • แผนรายได้-รายจ่าย งบประมาณองค์การสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19/12/2019

 • แผนงบประมาณองค์การสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19/12/2019

 • แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน 19/12/2019