• รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 14/07/2020

 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 14/07/2020

 • ใบจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 19/12/2019

 • เล่มแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน 19/12/2019

 • แผนรายได้-รายจ่าย งบประมาณองค์การสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19/12/2019

 • แผนงบประมาณองค์การสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 19/12/2019

 • แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน 19/12/2019

 • แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (บูรณาการ) ไปพลางก่อน 19/12/2019

 • งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (ขาวคาดแดง) 19/12/2019

 • งบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26/06/2019

 • งบประมาณรายจ่ายประจำปี แผนงานบุคลากรภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26/06/2019

 • งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 26/06/2019

 • ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ครั้งที่ 1) 26/06/2019

 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 26/06/2019

 • แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานบูรณาการ 26/06/2019