• องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญาที่ 22 สัญญาจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 9 เครื่อง 25/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญาที่ 21 สัญญาจ้างเช่าสัญญาโทรศัพท์เคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารในภารกิจขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 25/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาจ้างออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์นกกระเรียนพันธ์ไทย บุรีรัมย์ 25/01/2021

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการตู้กดเครื่องดื่มและกาแฟสำเร็จรูปหยอดเหรียญอัตโนมัติ (ส่วนจัดแสดงลิงอุรังอุตัง ) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี 15/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญาจ้างทำระบบฐานข้อมูลองค์การสวนสัตว์ Big Data ระยะที่ 1 14/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญาจ้างโครงการพัฒนาเครื่องหมายไมโครแชทเทลไลท์เพื่อตรวจสอบความหลากหลาย 14/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาเลขที่ 02/2564 สัญญาจ้างก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ สำหรับปลูกในพื้นที่โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 22/10/2020

 • สัญญาจ้างที่ปรึกษา เพื่อการศึกษาความเหมาะสมทางธุรกิจ รูปแบบและวิธีการบริหารสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 03/08/2020

 • สัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำแบบท่อ HDPE ขนาด 16 น้ิว ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 18/2563 26/05/2020

 • สัญญาเลขที่ 36/2562 งานจ้างก่อสร้างสถานพยาบาลช้าง ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 13/04/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาที่ 11/2563 สะญญาปรับปรุงอาคารหลังเดิมเป็นสำนักงานชั่วคราว (คลอง6) 13/04/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาเลขที่ 13/2563 เครื่องแช่แข็งตัวอ่อน 13/04/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาเลขที่ 3/2563 สัญญาจ้างกำจัดปลวกภายในอาคารสำนักงานของสำนักอนุรักษ์และวิจัยภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 24/01/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาเลขที่ 2/2563 สัญญาจ้างจัดทำระบบข้อมูลองค์การสวนสัตว์ Big Data ระยะที่ 1 24/01/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาเลขที่ 1/2563 สัญญาจ้างผู้ดำเนินการโครงการพัฒนาเครื่องหมายไมโครแซทเทลไลท์เพื่อตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรงูเห่าไทยในองค์การสวนสัตว์ และสถานเสาวภา 24/01/2020