ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

17/11/2020 0024/2563
รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสำนักกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 05 - ลูกจ้างรายเดือน (สำนักกฎหมาย)สังกัด : สำนักกฎหมาย
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ป.ตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิตอัตตราเงินเดือน : 15,000 บาท
ประสบการณ์ :
มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ
หมายเหตุ โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มที่ดาวน์โหลด
1ตำแหน่ง
10/11/2020 0009/2563
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 22 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาบัญชี พาณิชย์ศาสตร์ บริหารธุรกิจอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
09/11/2020 0007/2563
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 2 อัตรา (เฉพาะบุคคลภายใน)
-  ตำแหน่ง : 22 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาสัตวแพทย์ศาสตร์ สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยาอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
-  ตำแหน่ง : 22 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานีสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ : ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์อัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
2ตำแหน่ง
27/10/2020 0010/2563
ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ 24/2563 เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างโครงการอนุรักษ์ ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัยและสุขภาพสัตว์ จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราว่าง) สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564
-  ตำแหน่ง : 19 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
27/10/2020 0009/2563
ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ 23/2563 เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่ง ลูกจ้างแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ ฝ่ายการศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราว่าง) สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2564
-  ตำแหน่ง : 19 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์นครราชสีมา)สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมาสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปริญญาตรีอัตตราเงินเดือน : 15,000
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
21/10/2020 0005/2563
ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๖ อัตรา
-  ตำแหน่ง : 30 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่นสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้นอัตตราเงินเดือน : 330บาท/วัน
ประสบการณ์ :
ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานช่างโยธา ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ - ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่สอบคัดเลือก
-  ตำแหน่ง : 30 - ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่นสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนต้นอัตตราเงินเดือน : 330บาท/วัน
ประสบการณ์ :
ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยผู้สมัครต้องมีอายุระหว่าง ๑๘ - ๔๐ ปีบริบูรณ์ นับจากวันที่สอบคัดเลือก
2ตำแหน่ง