ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

เลขที่ประกาศ

หัวข้อประกาศ

ดาวน์โหลดเอกสาร

17/05/2019 0001/2562
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว รับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์
-  ตำแหน่ง : 0433 - เจ้าหน้าที่ธุรการ (3-6)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ฝ่าย : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ระดับ : 3
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารงานบุคคล สังคมศาสตร์ บริหารการจัดการ พาณิชยศาสตร์ หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
- เป็นลูกจ้างขององค์การสวนสัตว์และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารงานบุคคล สังคมศาสตร์ บริหารการจัดการ พาณิชยศาสตร์ หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือมีความรู้มีประสบการณ์ในตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
-  ตำแหน่ง : 0541 - พนักงานบำรุงสัตว์ (1-3)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ฝ่าย : งานบำรุงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ระดับ : 1
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/เกษตรกรรมอัตตราเงินเดือน : 9310
ประสบการณ์ :
- เป็นลูกจ้างขององค์การสวนสัตว์และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ/เกษตรกรรม หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ผ่านการประเมินทดสอบตามเกณฑ์สมรรถนะที่องค์การสวนสัตว์กำหนด
-  ตำแหน่ง : 0714 - พนักงานบำรุงสัตว์ (2-4)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ฝ่าย : งานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ ระดับ : 2
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญาทางเกษตรกรรม สัตวบาล หรือในงานที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติอัตตราเงินเดือน : 12000
ประสบการณ์ :
- เป็นลูกจ้างขององค์การสวนสัตว์และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- วุฒิการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญาทางเกษตรกรรม สัตวบาล หรือในงานที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ
- ผ่านการประเมินทดสอบตามเกณฑ์สมรรถนะที่องค์การสวนสัตว์กำหนด
3ตำแหน่ง
16/05/2019 0008/2562
รับสมัครงานตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการการแสดงความสามารถสัตว์ (วิถีชีวิตสัตว์ป่า) จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 21 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์สงขลา)สังกัด : สวนสัตว์สงขลา
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : วุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง/อนุปริญญาอัตตราเงินเดือน : 12,000
ประสบการณ์ :
- มีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์
เพศ หญิง
*****ใบรับรองแพทย์ ตรวจสารเสพติด โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น*****

-  ตำแหน่ง : 21 - ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์สงขลา)สังกัด : สวนสัตว์สงขลา
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมปลายอัตตราเงินเดือน : 9,310
ประสบการณ์ :
- มีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์
เพศ ชาย
*****ใบรับรองแพทย์ ตรวจสารเสพติด โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น*****

2ตำแหน่ง
03/05/2019 0007/2562
เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 24 - ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์ขอนแก่น)สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่นสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : มัธยมศึกษาตอนปลายอัตตราเงินเดือน : 9310
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
30/04/2019 0003/2562
รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว สังกัดโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
-  ตำแหน่ง : 26 - ลูกจ้างรายเดือน (โครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์)สังกัด : คชอาณาจักรสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ไม่มี ระดับ :
คุณวุฒิ : ปวส.อัตตราเงินเดือน : 12,000.-
ประสบการณ์ :
1ตำแหน่ง
03/04/2019 0029/2562
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : 0033 - จ.บริหารงานทั่วไป ( 3-6 )สังกัด : สำนักบริหารกลางสิ้นสุดการรับสมัคร
ฝ่าย : ฝ่ายประชุมและพิธีการ ระดับ : 3
คุณวุฒิ : ป.ตรีอัตตราเงินเดือน : 15000
ประสบการณ์ :
1. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติงานการจัดทำรายงานการประชุม การจัดทำแฟ้มประชุม
2. มีความรู้ ความสามารถร่างหนังสือโต้ตอบทั้งภายนอกและภายในองค์กร
3. มีความรู้ความสามารถพื้นฐานภาษาอังกฤษดีพอใช้
4.มีความรู้ ความสารมารถในการจัดทำโครงการ
1ตำแหน่ง