องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 27/05/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัด สวนสัตว์สงขลา จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ (4-6)
-  สังกัด : สวนสัตว์สงขลา
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : - มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
- มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เป็นอย่างดี โดยเฉพาะวิชาเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์
*****ใบรับรองแพทย์ ตรวจสารเสพติด โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น*****
รายละเอียด :

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

 • มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ ในวันที่สมัคร
 • กรณีเพศชายต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
 • เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
 • ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้ดำรงตำแหน่ง
 • ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคร้ายแรงที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่
 • ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัว
 • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก  เว้นแต่เป็นความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดด้านยาเสพติด  ลักทรัพย์  ชุมนุมอันเป็นเหตุให้เกิดภัยร้ายแรงต่อสังคม  ทั้งนี้ไม่ว่าจะต้องโทษอาญาหรือไม่ก็ตาม
 • ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินัยถึงต้องลาออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการพักงานหรือพักราชการไว้ก่อน

เกณฑ์การคัดเลือก

 • ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับองค์กร                  ๓๐      คะแนน
 • ความรู้เฉพาะตำแหน่ง                                         ๔๐      คะแนน
 • สัมภาษณ์                                                          ๓๐      คะแนน

 

รายละเอียดการรับสมัคร

 • กำหนดการรับสมัคร             วันที่  ๒๘  พฤษภาคม  ถึง  ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  วันที่  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๒     เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
 • สอบความรู้ความสามารถทั่วไป วัดสมรรถนะประจำตำแหน่ง และสอบสัมภาษณ์                                                     วันที่  ๒๐  มิถุนายน ๒๕๖๒      เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
 • ประกาศผลการสอบ             วันที่  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๒     เวลา  ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป

 

เอกสาร : ดาวน์โหลด