องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หัวข้อประกาศ

วันที่ : 03/04/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศรับสมัครลูกจ้างเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : จ.บริหารงานทั่วไป ( 3-6 )
-  สังกัด : สำนักบริหารกลาง
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : 1. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในเรื่องการปฏิบัติงานการจัดทำรายงานการประชุม การจัดทำแฟ้มประชุม
2. มีความรู้ ความสามารถร่างหนังสือโต้ตอบทั้งภายนอกและภายในองค์กร
3. มีความรู้ความสามารถพื้นฐานภาษาอังกฤษดีพอใช้
4.มีความรู้ ความสารมารถในการจัดทำโครงการ
รายละเอียด :

รายเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

เอกสาร : ดาวน์โหลด