งานวิจัย

คุณภาพน้ำเชื้อ และลักษณะรูปร่างของตัวอสุจิแมวดาว (Prionailurus bengalensis)

ศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อ และลักษณะตัวอสุจิของแมวดาว (Prionailurus bengalensis)วัดปริมาตรความจุของลูกอัณฑะ และรีดเก็บน้ำเชื้อจากแมวดาวเพศผู้ อายุ 1-5 ปี น้ำหนัก 2.7-5 กิโลกรัม จำนวน 12 ตัว ด้วยวิธีกระตุ้นกระแสไฟฟ้า (จำนวน 3 ครั้ง ครั้งละ 10 การกระตุ้น ขนาด 2-5 โวลต์)

อ่านเพิ่มเติม...

   

ความสำเร็จและข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์ในสัตว์ป่า

ปัจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ ได้แก่  การตรวจสอบความสมบูรณ์พันธุ์ การผสมเทียม (artificial insemination; AI) การย้ายฝากตัวอ่อน (embryo transfer; ET) การปฏิสนธิภายนอกร่างกาย (in vitro fertilization; IVF) การฉีดตัวอสุจิ (intracytoplamic sperm injection; ICSI) การย้ายฝากนิวเคลียส (cloning/nuclear transfer; NT) การคัดเลือกเพศจากอสุจิ (sperm sexing) การปลูกถ่ายเนื้อเยื่อสืบพันธุ์ (tissue graft) ได้เข้ามามีบทบาทช่วยให้สัตว์ป่าสามารถสืบพันธุ์และ ตั้งท้องด้วยกระบวนการเลียนแบบธรรมชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

   

การวิจัยเพื่อพัฒนาการธนาคารพันธุกรรมของสัตว์ป่าหายากตระกูลกวางและกวางผาในประเทศไทย

ละมั่งพันธุ์ไทย  ละมั่งพันธุ์พม่า  เนื้อทราย  และกวางผา จัดเป็นสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย และมีความสำคัญทางด้านการอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง แต่ฐานข้อมูลเกี่ยวกับนิเวศวิทยาสถานภาพในธรรมชาติยังมีอยู่น้อยมากและเป็นข้อมูลที่ล้าสมัย ประชากรในสภาพการเพาะเลี้ยงประสบความสำเร็จในการเพาะขยายพันธุ์เป็นอย่างดี จนทำให้ปัจจุบันมีประชากรละมั่งสายพันธุ์พม่าและเนื้อทรายเพียงพอสำหรับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

   

การศึกษาพันธุศาสตร์ของกลุ่มชะนีแก้มขาวในสภาพกรงเลี้ยงประเทศไทย

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ทำให้เกิดความซับซ้อนทางชีวภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย แต่ในสภาวะปัจจุบันสัตว์ป่าถูกคุกคามจากภัยธรรมชาติ  การถูกล่าจากผู้ล่าในธรรมชาติและมนุษย์ยังทำลายป่า จนบางชนิดได้สูญพันธุ์ไป และอีกหลายชนิดอยู่ในสภาวะใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งรวมถึง “ชะนีที่ได้รับการกล่าวถึงว่าเป็นเสียงเรียกขานจากป่าที่อุดมสมบูรณ์” ด้วย เนื่องจากชะนีอาศัยอยู่บนป่าดิบชื้น หรือผืนป่าที่ยังไม่มีการบุกรุก มียอดไม้ต่อกัน ดังนั้นเราจึงไม่สามารถพบชะนีได้ในป่าผืนเล็กที่มีถนนตัดผ่านหรือสิ่งก่อสร้างขวางอยู่

อ่านเพิ่มเติม...

   

พันธุศาสตร์เซลล์ของค่างในประเทศไทย

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งภูมิประเทศและภูมิอากาศ ซึ่งมีความเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือพืช ก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพสูง ปัจจุบันได้มีการนำสัตว์หรือพืชมาศึกษาวิจัยกันมากขึ้นสัตว์จำพวกลิง เป็นกลุ่มหนึ่งที่มาศึกษากันมากทั้งในด้านพฤติกรรม และด้านการแพทย์ โดยนำลิงมาเป็นสัตว์ทดลองแทนการทดลองในมนุษย์ ทำการทดลองเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ หาวิธีวินิจฉัยเพื่อรักษาโรคนั้นๆ อีกทั้งยังเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าสัตว์จำพวกลิง ชะนี และเอพ มีวิวัฒนาการร่วมกันกับมนุษย์

อ่านเพิ่มเติม...

   

การใช้เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการสืบพันธุ์และเพื่อรักษาพันธุกรรมสัตว์ป่าตระกูลแมวในประเทศไทย

สัตว์ป่าตระกูลแมวทั่วโลกมีทั้งหมด 36  ชนิด ส่วนในประเทศไทยนั้นมีสัตว์ป่าตระกูลแมวทั้งหมด 9 ชนิด ได้แก่ เสือโคร่ง, เสือดาว, เสือดำ, เสือลายเมฆ, แมวดาว, เสือปลา, เสือไฟ, เสือกระต่าย, แมวลายหินอ่อน และแมวป่าหัวแบน

อ่านเพิ่มเติม...

   

โครงการศึกษาวิจัยนิเวศวิทยาของวัวแดงภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

วัวแดง (Bos javanicus) ปัจจุบันมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ยิ่งทั้งในระดับนานาชาติ และระดับชาติตามการจัดของ IUCN ปัจจุบันมีการกระจายอยู่ในประเทศพม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา ซาบา กาลิมันตัน ชวา และบาหลี ในประเทศไทยคาดว่ามีอยู่ประมาณ 470 ตัว

อ่านเพิ่มเติม...

   

การเปรียบเทียบส่วนแสดงของสัตว์กลุ่มกีบเท้าคู่ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ในสวนสัตว์ 5 แห่งขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชปถัมป์มีส่วนงานทั้งหมด  16  หน่วยงาน  มีสวนสัตว์ที่ได้เปิดทำการอย่างเต็มรูปแบบแล้วจำนวน  5  แห่งคือ  สวนสัตว์ดุสิต  สวนสัตว์เปิดเขาเขียว  สวนสัตว์เชียงใหม่  สวนสัตว์นครราชสีมาและสวนสัตว์สงขลา  ซึ่งปรัชญาการทำงานของสวนสัตว์ในยุคปัจจุบัน  คือ  1. การพักผ่อนหย่อนใจและความบันเทิง  2.  การศึกษา  3.  งานด้านการอนุรักษ์  4.  งานวิจัย

อ่านเพิ่มเติม...