PR News

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน สังกัด สำนักพัฒนาธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน  สังกัด สำนักพัฒนาธุรกิจ

1. นางสาวญาณันต์  นิวาศะบุตร
2. ว่าที่ ร.ต.หญิง อุบลวรรน  ทองดอนเหมือน
3. นางสวรรค์พร  จัตุรัส
4. นางสาวศุภานัน พวงหิรัญ       

สอบสัมภาษณ์ /คัดเลือกตามสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง
วันพุธที่  28  มกราคม  2558  เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานองค์การสวนสัตว์ 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน สังกัด สำนักการเงินและทรัพย์สิน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน  สังกัด สำนักการเงินและทรัพย์สิน       

1. น.ส.นฤมล  ปิ่นสมบูรณ์


คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน สังกัด กองทรัพยากรบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน  สังกัด กองทรัพยากรบุคคล        

นายวรวุฒิ        เปรมกมล
นายชัชโภคิณ   ศิริสวย
นางสาวศุภรัตน์  สวัสดิ์คุ้ม
นางสาวสุดารัตน์ กำเนิดสิงห์
นายพงศกร       อรุณมิตร์

**คัดเลือกตามสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง/สัมภาษณ์**
วันพฤหัสบดีที่ 5  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเก้งเผือก อาคารพิพิธภัณฑ์  สวนสัตว์ดุสิต
ลงทะเบียนผู้เข้ารับการคัดเลือก เวลา 09.30 น.

**หมายเหตุ**
ให้ผู้เข้ารับการคัดเลือกจัดทำ Portfolio เพื่อเสนอคณะกรรมการคัดเลือกฯ  ในวันคัดเลือก


คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน สังกัด สำนักบริหารกลาง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน  สังกัด สำนักบริหารกลาง       

1. นางสาวดารยา          พัฒนวงศ์สิน
2. นางสาววราภรณ์        ศรีมุล
3. นางสาวนิสารัตน์        หนีเมืองนอก
4. นางสาวฐิติรัตน์          อาจราญ


สอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์  2558  เวลา 14.00 น. ห้องประชั้น 2 สำนักงานองค์การสวนสัตว์
ลงทะเบียนผู้เข้ารับการคัดเลือก เวลา 13.30 น.


คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน  สังกัด สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

1.น.ส.เสาวภา จารุแพทย์

2. นายโชติเชาว์ ปาลคำ

สอบข้อเขียน
วันจันทร์ที่ 2  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมเก้งเผือก สวนสัตว์ดุสิต  ลงทะเบียนผู้เข้าสอบ

ประกาศผลสอบข้อเขียน : วันพุธที่ 4  กุมภาพันธ์  2558  .

สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 6  กุมภาพันธ์  2558  เวลา 10.00 น. - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมเก้งเผือก สวนสัตว์ดุสิต

**ประกาศผลการคัดเลือก** : ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก วันอังคารที่ 10  กุมภาพันธ์  2558 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ

 

 

 

 

   
Download this file (pragad-ceo-zpo-2558.pdf)

ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
FileDescriptionFile size
ประกาศแต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ 576 Kb
   
Download this file (Namelist.xls)

ประกาศผลการตัดการประกวดภาพถ่ายสวนสัตว์ของเรา ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศูนย์อาหารสวนสัตว์ดุสิต ได้มีการตัดสินการประกวดภาพถ่ายสวนสัตว์ ของเราครั้งที่ ๒ (AMAZING ZOO THAILAND) โดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ๗ ท่าน รายชื่อ ดังนี้

๑. นายธนะรัตน์ วดีศิริศักดิ์       อดีตกรรมการองค์การสวนสัตว์

๒. นายชูศักดิ์             วรพิทักษ์         ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย

๓. นายทวีชัย             เจาวัฒนา        บรรณาธิการศูนย์ภาพเนชั่น  กรรมการมูลนิธิภาพถ่ายแห่งประเทศไทย

 

๔. นายชวาล             คูร์พิพัฒน์        หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางภาพถ่ายและเทคโนโลยีทางการพิมพ์ คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

๕. นายฑิฆัมพร จันทประดิษฐ์    บริษัท แซทเทิร์น กราฟฟิก จำกัด

๖. นายวรนันทน์         ชัชวาลทิพากร   ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) ปี ๒๕๕๒

๗. นายกฤษณะ          ธนะธนิต         ผู้บริหาร บริษัท G49 ซึ่งเป็นหนึ่งใน 11 บริษัทในเครือ 49 กรุ๊ป

คณะทำงาน ขอแจ้ง ชื่อผู้ได้รับรางวัล ทั้ง ๒๖ ท่าน  และ ภาพ ทั้ง ๒๖ ภาพ  ตาม เอกสารที่แนบมา

คณะทำงานรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทั้ง ๓๗๙ ท่าน สนใจเข้าร่วมโครงการของเรา และคาดหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าทุกท่านจะเข้าร่วมอีกในปีต่อไป

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
FileDescriptionFile size
Namelist.xls 31 Kb
Picture.ppt 5380 Kb
   
Download this file (Amazing Zoo Thailand 2.pdf)

ประกาศรายชื่อผู้ส่งภาพเข้าประกวด สวนสัตว์ ของเราครั้งที่ ๒ "Amazing Zoo Thailand"

จำนวนผู้เข้าสนใจโครงการ ประกวดภาพถ่าย สวนสัตว์ของเราครั้งที่ 2 มีจำนวนทั้งสิ้น 377 คน
ผู้ส่งภาพเข้าประกวดสามารถ ตรวจสอบได้ตาม File ที่แนบมา

**** EDIT วันที่ 13/11/2557 : มีชื่อผู้ประกวดเพิ่มเติม 2 ท่าน (สาเหตุล่าช้าเพราะรอแผ่นซีดีข้อมูลไฟล์ภาพใหม่)

378 นายเอกภาพ  ชาญชัยศรี

 

379 สุทธิเกียรติ  ธีระวัฒนาพันธุ์

 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
FileDescriptionFile size
Amazing Zoo Thailand 2.pdf 284 Kb
   
Download this file (sell_09092014.pdf)

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายสัตว์

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจำหน่ายสัตว์

สนใจรายละเอียด เชิญคลิก...

   

ประกวดภาพถ่าย "สวนสัตว์ของเรา" ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด "Amazing ZOO Thailand"

ประกวดภาพถ่าย "สวนสัตว์ของเรา" ครั้งที่ 2

ภายใต้แนวคิด "Amazing ZOO Thailand"สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
FileDescriptionFile size
ใบสสมัคร 177 Kb
   
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »

Web Links