รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ (2558)์
Tuesday, 14 October 2014 16:25

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจดำเนินการอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อศึกษาและส่งคืนสู่ธรรมชาติ ให้บริการความรู้ด้านสัตว์ป่า แบบบูรณาการ พัฒนามาตรฐานการจัดการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

โดยรายละเอียดและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

Web Links