รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ (2558)์
วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2014 เวลา 16:25 น.

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีพันธกิจดำเนินการอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อศึกษาและส่งคืนสู่ธรรมชาติ ให้บริการความรู้ด้านสัตว์ป่า แบบบูรณาการ พัฒนามาตรฐานการจัดการ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสัตว์ป่านอกเขตป่าธรรมชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

โดยรายละเอียดและใบสมัครสามารถดาวน์โหลดได้ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การสวนสัตว์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 5”

ศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ( Wildlife Reproductive Innovation Center) ภายใต้สถาบันอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ป่าหายาก ( E...

อ่านเพิ่มเติม...

การเลี้ยงชะมดเช็ดจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสู่ภาคเกษตรกรรม

การเลี้ยงชะมดเช็ดจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสู่ภาคเกษตรกรรม

การเลี้ยงชะมดเช็ดจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสู่ภาคเกษตรกรรม

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงชะม...

อ่านเพิ่มเติม...