ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การสวนสัตว์ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคโนโลยีทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ครั้งที่ 5”

ศูนย์นวัตกรรมทางการสืบพันธุ์สัตว์ป่า ( Wildlife Reproductive Innovation Center) ภายใต้สถาบันอนุรักษ์ วิจัยสัตว์ป่าหายาก ( E...

อ่านเพิ่มเติม...

การเลี้ยงชะมดเช็ดจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสู่ภาคเกษตรกรรม

การเลี้ยงชะมดเช็ดจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสู่ภาคเกษตรกรรม

การเลี้ยงชะมดเช็ดจากโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสู่ภาคเกษตรกรรม

จากการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่เกษตรกรผู้เลี้ยงชะม...

อ่านเพิ่มเติม...