• สวนสัตว์ดุสิต
  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  • สวนสัตว์เชียงใหม่
  • สวนสัตว์นครราชสีมา
  • สวนสัตว์สงขลา
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี
  • สวนสัตว์ขอนแก่น
  • คชอาณาจักร

ผู้บริหารองค์การสวนสัตว์

นายเบญจพล นาคประเสริฐ

ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

นายสุเมธ กมลนรนาถ
รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

นายสุริยา แสงพงค์
รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์

นายทวีศักดิ์ บุญเรือง

ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบ

นางจงกลนี แก้วสด

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

นางปาริชาติ ทัพภะสุต

ผู้อำนวยการสำนักกฏหมาย

นางบังอร สนธิสุวรรณ์

ผู้อำนวยการสำนักการเงินและทรัพย์สิน

นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ

นายบริพัตร ศิริอรุณรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และวิจัย

นางสิริมา พงศ์ปลื้มปิติชัย

ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอภิเดช สิงหเสนี

ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และแผน
และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล

นายพิทักษ์ อุ่นซ้อน

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ดุสิต

นายอรรถพร ศรีเหรัญ

รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว  

นายนิพนธ์  วิชัยรัตน์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

นายอาคม มณีกุล

ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา

นายเฉลิมวุฒิ เกษตรสมบูรณ์

ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา

นายวันชัย ตันวัฒนะ

ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี

นายธนชน เคนสิงห์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา
รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น

นายภาสกร  อรสูญ

ผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จ.สุรินทร์

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต

ผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการสวนสัตว์

     

 

 
ปฏิทินกิจกรรม

สมัครรับข่าวสาร