จิตอาสาสวนสัตว์อุบลราชธานีคุณสมบัติของจิตอาสาสวนสัตว์อุบลราชธานี 
……………………………………………………… 

1. มีความสมัครใจในการเป็นจิตอาสาการทำงานให้กับสวนสัตว์อุบลราชธานี 
2. มีจิตใจโอบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้อื่น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีความเสียสละทางานเพื่อสังคม 
3. กระตือรือร้นชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ 
4. ชอบใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
5. มีความภาคภูมิใจในการเป็นจิตอาสาสวนสัตว์อุบลราชธานี 
6. มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน 
7. มีผู้ปกครองหรือครู อาจารย์ ให้การรับรองความประพฤติ 
8. ผ่านการอบรมความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากสวนสัตว์อุบลราชธานี 
9. ต้องมีอายุตั้งแต่ 13 ปี ขึ้นไป


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ใบสมัคร จิตอาสาสวนสัตว์อุบลราชธานี click