อสส. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และงานที่ต้องทำ” โดยมี นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในการเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายวีระเชษฐ์ จรรยากูล อดีตนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับสิทธิของประชาชน และขอบเขตของหน่วยงานรัฐในการจัดข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ในการนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย ดร.มนตรี เกียรติเผ่าพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการร่วม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสมชาย มีนุชนาถ ที่ปรึกษาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และ นายประจักษ์ชัย อาจคงหาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษากับคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ประเมินผลศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ในรอบปีงบประมาณ 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)