ผอ.อสส. เข้าพบ รมว.ทส. , เลขา รมว.ทส. และปกท.ทส. เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2564

นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมผู้บริหารและพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าพบ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสวัสดีปีใหม่และขอพรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ 2564 ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ฝากกำลังใจให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคน และขอให้ช่วยกันขับเคลื่อนกิจการขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และได้ให้นโยบายอีกว่า ปีที่ผ่านมา ได้เน้นย้ำนโยบายการทำงาน "ทส. ยกกำลัง2 บวก4" และในปีนี้การทำงานต้องเข้มข้นขึ้น โดยจะมีนโยบายการทำงาน "ทส. ยกกำลัง3 บวก4" เพื่อเป็นหลักในการทำงานให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียว และร่วมมือกันในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ