มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19

นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้กำชับกับผู้อำนวยการสวนสัตว์ ทั้ง 6 สวนสัตว์ และผู้จัดการโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19
.
ขอให้ทุกสวนสัตว์ เข้มงวด เรื่องการใช้มาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด
ทุกมาตรการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางไว้
ห้ามประมาทเด็ดขาด เพราะสวนสัตว์
เป็นแหล่งรวม ประชาชน ผู้เข้าชม ฯ
.
สั่ง ณ วันที่ 1 มกราคม 2564