ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นายชวลิต ชูขจร) มาเป็นประธานการสัมมนา พร้อมมอบนโยบาย เรื่อง Zoo New Business Model องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2563    นายชวลิต ชูขจร  ประธานคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  ได้ให้เกียรติเป็นประธานการสัมมนาฯ พร้อมมอบนโยบาย เรื่อง Zoo New Business Model องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์      โดยมี ดร.สมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย  เข้าร่วมการสัมมนาการขับเคลื่อนแผนธุรกิจขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์      เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญ ซึ่งช่วยในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานทางธุรกิจรูปแบบใหม่  ให้แก่คณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยและหน่วยงานในสังกัด    โดยนำแนวคิดไปใช้ในการขับเคลื่อนแผนธุรกิจที่สนับสนุนการดำเนินงานเชิงธุรกิจ ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและสังคม