องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ทำบุญ "ครบรอบ 57 ปี ในพระบรมราชูปถัมภ์"

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จัดพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 57 ปี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 


เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2506 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงรับ องค์การสวนสัตว์ไว้ในพระบรมราชูปถัมป์ ตั้งแต่นั้นมาจึงใช้ชื่อว่า องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมป์ (อสส.)


ปัจจุบันใช้ชื่อว่า องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์