ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง เปลี่ยนชื่อหน่วยงาน และตราสัญลักษณ์รูปแบบใหม่

         ตาม พระราชกฤษฎีกา จัดตั้งองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๓ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๗ และในคราวประชุมคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบตราสัญลักษณ์รูปแบบใหม่ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำหน่วยงาน นั้น 

          องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็น องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตราสัญลักษณ์รูปแบบใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและเกิดประโยชน์ต่อการประสานงานร่วมกันต่อไป  

 

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน