กรมทรัพยากรธรณี จับมือ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามพัฒนาองค์ความรู้และการให้บริการประชาชน

กรมทรัพยากรธรณี จับมือ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ลงนามพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการให้บริการประชาชน

 

วันที่ 1 ก.ค.63 เวลา 13.00 น. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรธรณี ร่วมกับ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ โดยมี นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และนายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการให้บริการประชาชน ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเพชร กรมทรัพยากรธรณี

พิธีลงนามในครั้งนี้ มีผู้ลงนามประกอบด้วย นายสมหมาย เตชวาล อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยนายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ร่วมกันใช้ทรัพยากรและความสามารถ ดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงานทั้งสองให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้ง ร่วมกันพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานทั้งสอง ด้านการสำรวจ ศึกษาวิจัย การพัฒนากิจกรรมการจัดการแหล่งเรียนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ธรรมชาติวิทยา และสิ่งแวดล้อม

สำหรับแนวทางการดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. การแลกเปลี่ยนวัสดุอุเทศ ข้อมูลทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมความหลากหลายทางชีวภาพ และวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาวิจัย การจัดแหล่งเรียนรู้ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์
3. การจัดกิจกรรม สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรม/นิทรรศการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
4. การพัฒนาและการจัดการแหล่งเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ