"การติดตามความก้าวหน้าและมอบนโยบายที่สำคัญกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย ากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นประธานในการจัดการประชุ ม "การติดตามความก้าวหน้าและม อบนโยบายที่สำคัญกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม"
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงาน สวนสัตว์เชียงใหม่
โดยมีนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงให ม่, นายวิทยา สิงห์คำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, ผู้บริหารและพนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและอำนวยความส ะดวกในการประชุมทั้งหมด

โดยในการประชุมครั้งนี้เป็น การประชุมติดตามความก้าวหน้ าของหน่วยงานในสังกัด ทส. คือหน่วยงาน ปม. ทน. ทบ. ในด้านต่างๆ ดังนี้
- ด้านโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแ บบโครงการหลวง
- ผลการดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
- การฟื้นฟูและปลูกป่าต้นน้ำ
- การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกค วัน และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เ สียหายจากไฟป่า

รวมทั้งมีการมอบนโยบายที่สำ คัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงานใ นสังกัด โดยท่านรัฐมนตรีวราวุธ ศิลปอาชา