อสส. ยินดีกับความสำเร็จของนิสิตจุฬาฯ ผุดโครงการสิงห์ดำเติมฝันแบ่งปันเพื่อน้อง ในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ของนิสิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี จัดโครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ที่สร้างโอกาสให้เด็กด้อยโอกาสได้ทัศนศึกษา หวังนำร่องให้บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานต่างๆ และสถาบันการศึกษาที่สนใจนำเป็นแบบอย่าง 


(วันนี้ 20 กพ. 2563) นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ปัณรส มาลากุล อยุธยา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยตัวแทนนิสิตจากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ในโอกาสนำตัวแทนนิสิตเข้าพบและขอบคุณ พร้อมทั้งมอบรายงานกิจกรรมพาเด็กกำพร้า ไปทัศนศึกษา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ที่ได้ดำเนินการในช่วงปลายปี 2562 ที่ผ่านมา    


สำหรับโครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ที่ดำเนินการโดยกลุ่มนิสิตจากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ โดยนำเด็กนักเรียน ช่วงอายุ 4-8 ปี ที่ขาดโอกาสจากการทัศนศึกษานอกสถานที่ ได้ไปสัมผัสประสบการณ์จริง ฝึกการเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติขนาดใหญ่ภายในพื้นที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าว เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้นำความรู้ในเรื่อง       การบริหารโครงการมาใช้ในการจัดทำโครงการเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะการมุ่งฝึกหัดประยุกต์ใช้ความรู้ ทฤษฎีและแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้เรียนรู้มาจากในห้องเรียนมาใช้ในการดำเนินโครงการ       การวิเคราะห์ และจัดการปัญหา 


สำหรับรูปแบบของการดำเนินโครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน เป็นการมุ่งเน้นพัฒนาเด็กนักเรียนที่ขาดโอกาสได้ออกไปทัศนศึกษานอกชั้นเรียน ที่มีช่วงอายุ 4-8 ปี จำนวน 15 คน จากโรงเรียนอนุบาลหมู่บ้านเด็ก สานรัก มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม โดยคณะนิสิตผู้จัดทำโครงการ ได้เปิดรับนิสิตจิตอาสาจุฬาฯ จำนวน 10 คน มาช่วยดูแลเด็กด้อยโอกาสกลุ่มนี้ เพื่อให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ธรรมชาติ อันจะทำให้นิสิตได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้อย่างเป็นระบบ 


นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ได้กล่าวชื่นชมกลุ่มนิสิตจุฬาฯ ที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ในครั้งนี้ สะท้อนถึงมุมมองและแนวคิดของกลุ่มนิสิตจากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการจากประสบการณ์จริง อันจะเป็นแรงกระตุ้นและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนรุ่นใหม่ได้หันมาเห็นถึงความสำคัญของการแบ่งปัน ช่วยเหลือสังคม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อมของประเทศ


"ผลงานที่เกิดขึ้น มีความสอดคล้องกับนโยบายขององค์การสวนสัตว์ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่งเรียนรู้ สู่การพัฒนาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เราจะได้พบกับสวนสัตว์แห่งใหม่ ที่จะพัฒนาจัดตั้งให้เป็นสวนสัตว์แห่งชาติ มุ่งเน้นงาน     ด้านการอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย การเรียนรู้แบบครบวงจร โดยจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ที่สนใจและเข้ามาใช้พื้นที่ในการจัดทำโครงการดีๆแบบนี้ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป”  

    

นายสุเมธ กล่าว อย่างไรก็ตาม โครงการสิงห์ดำเติมฝันแบ่งปันเพื่อน้อง ถือเป็นบทสรุปบทเรียนจากโครงการศึกษาเรียนรู้นอกชั้นเรียน ของกลุ่มนิสิตภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปัณรส มาลากุล อยุธยา อาจารย์ประจำวิชา เป็นที่ปรึกษาโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นิสิตวางแผนและบริหารโครงการจิตอาสา เพื่อพัฒนาสังคมในฐานะบทเรียนในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในด้านการบริหารโครงการ นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างรูปแบบกิจกรรมที่เกิดจากประสบการณ์จริง มาเป็นโครงการนำร่องให้กับบริษัท ห้างร้าน หน่วยงานต่างๆ และ สถาบันการศึกษา ที่มีความสนใจจะนำเด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการตามแนวทางที่นิสิตจุฬาฯ ได้ดำเนินงานจนประสบความสำเร็จ และสอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย "เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมที่สามารถเป็นตัวอย่างให้แก่องค์กรอื่นมาปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างแท้จริง  

ผู้สนใจสามารถรับชมได้ผ่านช่องทาง YouTube ​ หรือ https://www.youtube.com/watch?v=XQZQi2IkTM0 

และหากสนใจจะนำน้องๆ เข้าชมสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์การสวนสัตว์ สามารถประสานได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจ องค์การสวนสัตว์ โทร. 02-587-0051-60 ต่อ 221

สำหรับสวนสัตว์ในสังกัดองค์การสวนสัตว์ ทั้ง 6 แห่ง คือ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี และ สวนสัตว์ขอนแก่น 


...........................................................................


ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจ 

องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 02-587-0051-60 ต่อ 224