พนักงานองค์การสวนสัตว์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ "เพชรพัสดุ" ประจำปี 2562

นางทิพาวดี กิตติคุณ นักบริหาร 8 ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่น สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น และนางสาวสุติมา ว่องเจริญนุกุล เจ้าหน้าที่พัสดุ 6 ฝ่ายพัสดุ สังกัดสำนักการเงินและทรัพย์สิน 
เข้ารับรางวัล "เพชรพัสดุ"  ประจำปี 2562 จากนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ซึ่งรางวัลดังกล่าวจัดโดยสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณของนักบริหาร และผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุดีเด่น ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนร่วมงาน ในการพัฒนาการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานพัสดุ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 6 กันยายน 2562  ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีสัมพันธ์ กรุงเทพฯ