พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

(11 ธค.62) ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์ มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่าง  องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยมี นายสุเมธ กมลนรนาถ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ และ นายสิทธิศักดิ์ รัตนพานิชย์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ

วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา  โดยร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนสาขาวิชาสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาสัตวรักษ์ โดยให้ผู้เรียนได้ฝึกอาชีพในสถานประกอบการและส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนได้พัฒนาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

สำหรับความร่วมมือดังกล่าวมีระยะเวลาดำเนินการ 5 ปีจนถึงปี 2567