ประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการกิจการรถชมวิว ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี

องค์การสวนสัตว์  มีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาผู้ประกอบการกิจการรถชมวิว ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี  เพื่อให้บริการแก่ผู้เที่ยวชม ราคากลาง 1,122,000.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยมีข้อแนะนำตามข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR)

ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR) จัดหาผู้ประกอบการกิจการรถชมวิว ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี  ได้ที่องค์การสวนสัตว์ สำนักการเงินและทรัพย์สิน  ฝ่ายพัสดุระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการหรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 02 – 2827111 - 3 ต่อ 142 หรือ 146,148 หรือทางเว็บไซต์ www.zoothailand.org.  


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
TOR 9 คลิก
TOR 8 คลิก
TOR 7 คลิก
TOR 6 คลิก
TOR 5 คลิก
TOR 4 คลิก
TOR 3 คลิก
TOR 2 คลิก
TOR 1 คลิก
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 4 คลิก
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 3 คลิก
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 2 คลิก
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 1 คลิก
ประกาศ 2 รถชมวิว คลิก
ประกาศ 1 รถชมวิว คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ