ประกาศผลการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันงานจ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน จำนวน ๔ หลัง

ตามที่สวนสัตว์ดุสิตได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักพนักงาน จำนวน ๔ หลัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบบ้านพักพนักงานองค์การสวนสัตว์ โดยมีกำหนดยื่นซองเอกสารในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)


เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
Staff Home คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ