องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 18/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบส่งน้ำแบบท่อ HDPE ขนาด 16 น้ิว ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ เลขที่ 18/2563เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญาจ้าง คลิก
ภาคผนวก 2-5 คลิก
ภาคผนวก 1 (แบบก่อสร้าง) คลิก