รายงานประจำปี ๒๕๕๗

          รายงานประจําปี ๒๕๕๗ องค์การสวนสัตว์ (Annual Report 2014) ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อ รวบรวมผลการดําเนินงานที่สําคัญขององค์การสวนสัตว์ในรอบปี ๒๕๕๗ เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ตามเกณฑ์ ประเมินผลการดําเนินงานขององค์การสวนสัตว์ ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี ๒๕๕๗ คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ