สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ด้วย สวนสัตว์สงขลา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารโภชนาการสัตว์ภายในสวนสัตว์สงขลาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางของงานในการประกวดราคาจ้างครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๑๑,๘๐๖,๖๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนหกพันหกร้อยบาทถ้วน)เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ คลิก
ปร 6 คลิก
ปร 5 ก คลิก
ปร 5 ข คลิก
ปร 4 แผ่นที่ 1-37 คลิกเว็บไซต์นี้แสดงผลดีที่สุดบน Google Chrome 60.0.3112.114
แสดงผลได้ทุกขนาดหน้าจอ