แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance : CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) องค์การสวนสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
๑. กฎบัตรคณะอนุกรรมการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG) และด้านความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ประจำปี 2559 คลิก
๒. คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีและด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การสวนสัตว์ ปี 2559 คลิก
๓. ประกาศ องค์การสวนสัตว์ ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี(CG) และความรับผิดชอบต่อสังคม(CSR) ประจำปี 2559 คลิก
๔. แผนปฏิบัติการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) องค์การสวนสัตว์ ปีงบประมาณ 2559 คลิก
๕. แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) และ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) องค์การสวนสัตว์ ปีงบประมาณ 2559-2564 คลิก