ส่งต่อ แบ่งปันเพื่อการคงอยู่ที่ยั่งยืน

ดูแลและอนุรักษ์ไว้ซึ่งเผ่าพันธุ์สัตว์ป่า

ปัจจุบัน โลกของเรากำลังเผชิญปัญหาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหลายประการ เช่น การลดลงของพื้นที่สีเขียว , การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก,ขยะและมลพิษที่เพิ่มขึ้น,ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย โดยเฉพาะชนิดของสัตว์ป่าที่ลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งทำให้สัตว์ป่าหลายชนิดได้สูญพันธุ์ไป และยังมีอีกหลายชนิดที่เสี่ยงกับการสูญพันธุ์และลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่อง

องค์การสวนสัตว์ ฯ และสวนสัตว์ในสังกัด เป็นหน่วยงานสำคัญในการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพ(Save Biodiversity) โดยเฉพาะการสงวนและอนุรักษ์สัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีภารกิจสำคัญในการดำเนินการอยู่ 4 ประการ ได้แก่

  1. การอนุรักษ์สายพันธุ์สัตว์ป่า
  2. เพาะขยายพันธุ์สัตว์ป่า
  3. ให้ความสำคัญกับงานวิจัยในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์ป่า
  4. เป็นแหล่งให้ความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนและเยาวชนให้มีความตระหนักในการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า

ทั้ง 4 ภารกิจ ต้องใช้งบประมาณและการสนับสนุนด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุภารกิจที่วางไว้ โดยมุ่งประเด็นไปที่การอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์(Critical Species) ให้สายพันธุ์สัตว์ป่าดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

องค์การสวนสัตว์ จึงขอเรียนเชิญทุก ๆ ท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนภารกิจสำคัญดังกล่าว โดยสามารถบริจาคเพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์ของเรา และมีส่วนร่วมช่วยให้โลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้ไปกับเราได้