โครงการสนับสนุนค่าเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์

ร่วมบริจาค ติตตามสถานการณ์บริจาค

จุดประสงค์องค์การสวนสัตว์ ฯ ที่สำคัญ คือ การดูแลสัตว์ป่าหายากทุกตัวให้มีสุขภาพที่ดี และสามารถเพิ่มจำนวนให้มากขึ้นในสัดส่วนที่เหมาะสม ดังนั้น องค์การสวนสัตว์จึงต้องมีการจัดหางบประมาณในการจัดเตรียมสถานที่ ,บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการดูแลสัตว์ป่า พร้อมทั้ง ต้องจัดหาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อให้การดูแลสัตว์ป่าหายากเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนี้ องค์การสวนสัตว์ ฯ ยังมีหน้าที่ในการดูแลสุขภาพสัตว์ที่ประชาชนนำมาบริจาค

ร่วมบริจาค

  • 500 บาท การบริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
  • 700 บาท การบริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
  • 1500 บาท การบริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูลผู้บริจาค

เลขบัตรประชาชน Passport ID

ช่องทางการบริจาค

  • ชำระเงินบริจาคได้ที่องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    ที่อยู่ เลขที่ 71 ถนนพระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
    เบอร์ติดต่อ 02-2827111-3
    โทรสาร 02-2826125