โครงการสนับสนุนค่าอาหารสำหรับสัตว์

ร่วมบริจาค ติตตามสถานการณ์บริจาค

สิ่งสำคัญประการแรก ๆ ในการดูแลสัตว์ภายในสวนสัตว์ ได้แก่ อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งต้องเป็นอาหารที่เหมาะสมทั้งในด้านคุณภาพ ได้แก่ ความสะอาด ความสดใหม่ ปราศจากเชื้อโรค และปริมาณที่เพียงพอในสัตว์แต่ละตัว แต่ละช่วงวัย และแต่ละชนิดสัตว์ โดยองค์การสวนสัตว์ได้จัดเตรียมนักโภชนาการที่มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนงานการดำเนินการด้านโภชนาการสัตว์ เพื่อให้การดูแลด้านโภชนาการแก่สัตว์ของสวนสัตว์ไว้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันนั้น องค์การสวนสัตว์ ฯ ยังได้รับการมอบสัตว์ที่ประชาชนเลี้ยง แล้วนำมาบริจาคให้องค์การสวนสัตว์

ร่วมบริจาค

  • 100 บาท การบริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
  • 500 บาท การบริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
  • 1500 บาท การบริจาคไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ข้อมูลผู้บริจาค

เลขบัตรประชาชน Passport ID

ช่องทางการบริจาค

  • ชำระเงินบริจาคได้ที่องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
    ที่อยู่ เลขที่ 71 ถนนพระราม 5 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
    เบอร์ติดต่อ 02-2827111-3
    โทรสาร 02-2826125