ซาลาแมนเดอร์ลายเสือ/Tiger Salamander (Ambystoma tigrinum)

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

a