จงโคร่ง/Java Toad (Phrynoidis asper)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เป็นคางคกขนาดใหญ่ที่สุดที่พบในประเทศไทย บริเวณหลังมีต่อมพิษเป็นปุ่มนูนชัดเจน ตัวเมียมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้ มีเสียงร้องคล้ายสุนัขเห่า จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อว่า “หมาน้ำ” ถูกล่าเพื่อใช้หนังตากแห้งผสมยาสูบ เชื่อว่าจะทำให้มึนเมาได้คล้ายกับกัญชา นิยมมากในประเทศฟิลิปปินส์

ถิ่นอาศัย :

ป่าดิบชื้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยพบภาคเหนือ ตะวันตก และภาคใต้

อาหาร :

แมลง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก

พฤติกรรม :

อาศัยอยู่ตามลำธารของป่าทึบเป็นส่วนใหญ่ ไม่ค่อยปรากฎ ตามสวนและตามบริเวณบ้านเรือน ดังนั้นถ้าพบเห็นปรากฎ ตัวตามบ้านเรือน ชาวภาคใต้จึงถือว่า “โชคดี” การสืบพันธุ์

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Amphibia

ORDER : Anura

FAMILY : Bufonidae

GENUS : Phrynoidis

SPECIES : Java Toad (Phrynoidis asper)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝน ถึงต้นฤดูหนาว ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงพฤศจิกายน ผสมพันธุ์ภายนอกลำตัว

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 05 มีนาคม 2564

a