งูหัวกะโหลก/Masked water snake, Puff-faced water snake (Homalopsis buccata)

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

a