งูกะปะ/Malayan Pit Viper (Calloselasma rhodostoma)

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2561

a