เสือโคร่งขาว/White Tiger (Panthera tigris)

สิ่งที่น่าสนใจ :

เสือโคร่งขาวมีลักษณะเด่นที่สีขนเป็นสีขาวซึ่งเกิดจากความผิดปกติของเม็ดสีมักพบในเสือโคร่งเบงกอลที่ขนมักจะเป็นสีส้ม เสือโคร่งขาวจะมีการเติบโตเร็วกว่าและขนาดใหญ่กว่าเสือโคร่งเบงกอล เสือโคร่งขาวมีแนวโน้มที่ค่อนข้างใหญ่ตั้งแต่เกิดและจนถึงโตเต็มที่ เสือโคร่งขาวโตเต็มวัยเมื่อมีอายุ 2-3 ปี

ถิ่นอาศัย :

เสือโคร่งขาวอาศัยในป่าหลายแบบรวมทั้งป่าเขตร้อน ป่าชายเลน ป่าที่มีแหล่งน้ำจืดและมีพืชขึ้นหนาแน่น อินเดีย เนปาล ภูฏาน และบังคลาเทศ

อาหาร :

เสือโคร่งขาวกินเนื้อเป็นอาหาร มันสามารถว่ายน้ำได้ดีเพื่อไล่ล่าเหยื่อที่หนีลงน้ำ เสือโคร่งขาวสามารถล่าเหยื่อที่มีน้ำหนักเกือบถึงตันได้ รวมไปถึง ลิงขนาดเล็ก นก วัวป่า และกวาง

สถานภาพปัจจุบัน :

จัดให้อยู่ในกลุ่มสัตว์ที่ใกล้การสูญพันธุ์ (Endangered; EN) ตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (IUCN Red List, 2008)

วัยเจริญพันธุ์ :

ตั้งท้องนาน 3.5 เดือนครึ่ง ออกลูกครั้งละ 3-4 ตัว บางครั้งอาจออกลูกได้สูงสุดถึง 5 ตัว

ขนาดและน้ำหนัก :

ตัวผู้หนัก 200-230 กิโลกรัม เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวถึง 3 เมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2560

a